Grønn plattform

RENEVO får støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Sammen med SINTEF Industri, NORCE Miljø, Katapult Sustainable Energy og NCE Maritime CleanTech skal RENEVO etablere et innovasjonsdrevet konsortium, og skape et hovedprosjekt sentrert rundt en optimert produksjon av LBG og oppgradering av gass og biorest til høyverdig produkt.

Produksjon av biogass har en rekke positive klimaeffekter langs hele verdikjeden, og er sirkulær bioøkonomi i praksis. Biogass kan i henhold til EUs fornybardirektiv (REDII) gi 200% klimakutt når husdyrgjødsel benyttes som råstoff.

RENEVO vil ha en biogassproduksjon bestående av en lang verdikjede som innebærer innhenting av avfall, logistikk, lagring av feedstock, produksjon, rensing og oppgradering av gass og håndtering av næringsrik biorest til ulike jordforbedring- og gjødselprodukt. Langs hele verdikjeden ligger det muligheter knyttet til både lønnsomhet og miljøeffekter, og for å realisere det fulle potensialet trengs det FoUI-aktivitet. Ved hjelp av midler fra regjeringens satsing på Grønn plattform, skal vi bedre ressursutnyttelsen, ta i bruk eksisterende – men uutnyttede avfallsstrømmer, bruke næringsstoffer i restprodukt bedre, optimere logistikk og sørge for god økonomi i prosjektet.

Målet med hovedprosjektet vil være å belyse at utvidet og optimert produksjon av LBG vil føre til grønn omstilling i flere bransjer. I skipsfartsnæringen vil tungtransport erstatte petroleumsbasert drivstoff med klimavennlig og økonomisk, konkurransedyktig biogass. I tillegg vil det bli utredet hvordan man best mulig kan bruke gassene CH4 og CO2 på en innovativ og miljøvennlig måte.