Biogass - helt naturlig

 

Biogass er en fellesbetegnelse på gassene metan (CH4) og karbondioksid (CO2) som oppstår når organisk materiale råtner. Dette er en helt naturlig prosess. Råtner avfallet uten tilgang til oksygen sitter man igjen med omtrent 60 prosent metan og 40 prosent karbondioksid. Disse gassene egner seg til ulike formål. Metan går i dag hovedsakelig til transport, og bio-CO2 til matproduksjon og tørrisproduksjon.

Biogass handler om både gode klimaløsninger og om å ta vare på miljøet ved at biogass kan brukes i stede for fossil energi. 

Råstoffene til biogassprooduksjon er for eksmpel energivekstar, husdyrgjødsel, våtorganisk avfall frå hushald og næring eller restprodukt frå industri og produksjonsprosessar. Renevo satsar i første omgang på storfe- og grisemøkk, og fiskeavfall, for produksjon av biogass på anlegget i Stord kommune.

Biogassbransjen i Norge har utfordringer med høye investeringer, og produktet konkurrerer med relativt lave energipriser. Renevo gjør produksjon av biogass komersielt bærekraftig, og på den måten bidrar vi til at nye anlegg skyter fart, og biogass kan bli eit reelt driftstoffvalg for tungtransport, buss og skipsfart.   

Biogass kan i henhold til EUs fornybardirektiv (REDII) gi opp mot 200% klimakutt når husdyrgjødsel benyttes som råstoff, og biorest til gjødsel.