Kunngjøring

RENEVO AS vil med dette meddele at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fattet vedtak om tildeling av samtykke til oppstart og drift av biogassanlegget i Eldøyane Næringspark. Vedtak er fattet med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff1 § 17 og gjelder for prosesstrinnet som omfatter biogassproduksjon.

Tiltaket er meldepliktig iht. storulykkeforskriften § 6.

Fra vedtaket heter det: 
«Ved behandling av samtykkesøknaden er det lagt særlig vekt på risiko knyttet til håndtering av farlig stoff, herunder risiko for 3. person. Virksomhetens internkontrollsystem og anleggets tekniske utførelse og sikkerhetstiltak inngår som sentrale faktorer ved vurdering av risiko.

Risikovurderingen basert på kvantitativ risikoanalyse, dokumenterer at individuell risiko i området rundt anlegget vil være i henhold til akseptkriteriene i temarapport 13: sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer, utgitt av DSB.

Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon finner DSB at risikoen knyttet til anlegget kan aksepteres og at hensynet til tredjeperson er tilfredsstillende ivaretatt».

RENEVO AS, 12.01.2022