Naboinformasjon 19.05.21

 

Vi har utarbeidet et enkelt informasjonsskriv om biogassanlegget på Eldøyane til naboer og andre interesserte. Informasjonsskrivet kan lastes ned her.

HMS, kvalitet og ytre miljø
I RENEVO har vi kontinuerlig søkelys på å forbedre våre systemer, prosesser og rutiner for HMS, kvalitet og ytre miljø.
Biogassanlegget på Eldøyane kommer inn under Storulykkeforskriften. Forskriften stiller krav til virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier, og formål er å forebygge storulykker og begrense konsekvensene storulykker  kan få for mennesker, miljø og materielle verdier. 

Renevo er meldepliktig storulykkes virkksomhet jf. § 6 i forskriften.

Beredskap 
RENEVO har etablert beredskap som skal sikre at organisasjonen er i stand til å handle effektivt og hensiktsmessig for å redusere skadevirkninger som følge av uønskede hendelser. Beredskapsplanen ivaretar hendelser som kan ramme ansatte, leverandører, allmennheten, materiell eller ytre miljø. 

RENEVO samarbeider med lokalt Brannvesen om beredskap. 

Vakttelefon RENEVO: +47 406 03 100

Døgnåpen vakttelefon: +47 913 90 180